For sjette gang arrangerer FN en stor konferanse i Genève om næringsliv og menneskerettigheter (UN Forum for Business and Human Rights). Forumet samler flere tusen deltakere fra næringsliv, myndigheter, sivilt samfunn og akademia.


Hovedtema for årets forum er: «Realising access to effective remedy». Hva kan gjøres for at arbeidstakere, kvinner, urfolk, lokalsamfunn og andre som blir negativt berørt av næringsvirksomhet kan sikres bedre tilgang til muligheter for oppreising? Det vil være det sentrale spørsmålet i konferansen.

Case: Klagebehandling i Nederlands OECD-kontaktpunkt

En viktig tanke med OECDs kontaktpunktordning for ansvarlig næringsliv er blant annet å bidra til bedre muligheter for oppreising. Hvordan dette kan gjøres i praksis vil bli belyst nærmere på en sesjon som gjennomgår en case som ble meklet i i det Nederlandske kontaktpunktet. Klagen omhandler oppsagte arbeidstakere i et underselskap til Heineken i Øst-Kongo. Partene kom til enighet etter mekling i det nederlandske kontaktpunktet angående arbeidstakeres rettigheter, hvor Heineken ble enige med ansatte om avtale om etterbetaling etter masseoppsigelser.

Program:

Årets program består av to plenumssesjoner med mer enn 60 parallelle sesjoner om ulike problemstillinger knyttet til ansvarlig næringsliv og tilgang til oppreising. Noen sentrale er:

  • Kartlegging av hva slags klageordninger som finnes
  • Leverandørkjeder og oppreising: trender i regulering og rettssaker
  • Internasjonale investeringsregimer og tilgang til oppreising
  • Investorenes påvirkningsmuligheter overfor leverandørkjedene
  • Styrets rolle
  • Menneskerettsforkjemperes rolle
  • Arbeidsmigranter, barn, kvinner og oppreising
  • Urfolks erfaringer med å få tilgang til oppreising
  • Hvordan mekling kan bidra til bedre tilgang til oppreising

Norge OECD-kontaktpunkt vil delta på forumet og vi oppfordrer til deltakelse fra norsk næringsliv og andre interesserte aktører.

Påmelding:

Forumet 2017:
Dato: 27.-29. november
Sted: Genève, Sveits.
Informasjon om årets forum, program og påmelding finnes her

Ta gjerne kontakt med Kontaktpunktet dersom du planlegger å delta på konferansen og/eller har noen spørsmål.
Her kan dere lese Kontaktpunktets oppsummering av fjorårets sesjon