Hvordan kan ikke-rettslige klageordninger som OECD Kontaktpunktene og selskapers egne klageordninger bli bedre på å løse konflikter mellom lokalsamfunn og bedrifter i tråd med FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter? Det var hovedtema på et ekspertmøte i Haag 3.-4. april 2014.

FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter består av tre deler (pilarer). Første del stadfester at stater har plikt til å beskytte og fremme respekt for menneskerettighetene. Andre del slår fast at næringslivsaktører skal respektere menneskerettighetene og gir anbefalinger til hvordan. Del tre omhandler ofres muligheter for oppreisning og erstatning gjennom ulike former for klageordninger, både rettslige og ikke-rettslige.

Det er bred enighet om at ikke-rettslige klageordninger kan være viktige og komplementære tillegg til rettsvesenet. FNs veiledende prinsipper inneholder et sett med kriterier slike klageordninger bør etterleve for å fungere effektivt. Samtidig er det lite dokumentert kunnskap på feltet, for eksempel om hvordan effektivitetskriteriene blir fulgt, hva slags type konfliktløsing ulike ikke-rettslige klageordninger fungerer best til og hva som er suksessfaktorene i saker der avtaler blir inngått og etterlevd.  Møtet i Hague ble arrangert for å samle en del av den kompetansen som finnes og identifisere muligheter og utfordringer med sikte på å få raskere fremgang på feltet og på sikt oppnå mer effektive klageordninger.

45 representanter fra deltok fra OECD, OECD kontaktpunkter, nasjonale menneskerettighetskommisjoner, myndigheter, investeringsbanker, bedrifter, flerpartsorganisasjoner, sivilsamfunnsorganisasjoner og universiteter. Sekretariatet til det norske Kontaktpunktet, representert ved Mari Bangstad, var invitert fordi det norske Kontaktpunktet etterstreber å følge effektivitetskriteriene i FN-prinsippene, samt for å dele konkrete erfaringer fra klagesaker med vekt på dialog og mekling.

Access Facility arrangerte møtet i samarbeid med UN Working Group on Business and Human Rights, samt med OECD Working Party on Responsible Business Conduct. The Hague Institute for Global Justice var vertskap. Møtet ble avholdt under «Chatham House Rules». Et sammendrag fra møtet vil bli lagt ut på denne siden så snart det er klart fra arrangørenes side.

http://bit.ly/1lHuvFa