Slik oppsummerte én av deltakerne pilotprosjektet Human Rights Due Diligence, som har pågått i regi av OECDs kontaktpunkt dette året. Pilotprosjektet hadde sin tredje og siste workshop mandag 7. september, og bedriftene som har deltatt i prosjektet ga positive tilbakemeldinger om at de nå, etter endt kurs, har fått større forståelse for risikovurderinger innen menneskerettigheter, og for hva bedriftene bør gjøre for å få gode rutiner og systemer på plass for å hindre brudd på disse. For noen bedrifter har kursrekken gitt økt fokus om allerede utviklede rutiner, for andre bedrifter har samlingene bidratt til det som ble betegnet som en ‘eye-opener’ hvor prosesser nå er igangsatt.

Ola workshop 3
Leder av OECDs Kontaktpunkt, Ola Mestad

Under tredje workshop fikk bedriftene en innføring i faglige rettigheter av Atle Høie i Fellesforbundet. Han satte fokus på respekten for faglige rettigheter i de landene bedriftene opererer i, på ILOs kjernekonvensjoner, og for viktigheten av at bedriftene finner ut hvordan holdningene omkring de faglige rettighetene er befestet i virksomhetene de handler med.

Konsulentene i prosjektet, Gro Nystuen (ILPI), Aase Gundersen (ILPI) og Kristin Holter (Stakeholder AS), forklarte hvilke rapporteringskrav som forventes innen bedriftenes samfunnsansvar, og trakk fram OECDs retningslinjer, UN Guiding Principles, Regnskapsloven – og hvilke verktøy bedriftene kan bruke for å oppfylle formelle krav og utvalgte indikatorer. Katrine Karlsen fra Initiativ for etisk handel presenterte deres nyutviklede nettverksdatabase og deres landrapporter, verktøy som flere av deltakerne så på som svært relevante og nyttige i deres arbeid.

 

Kontaktpunktet og sekretariatet var representert under workshopen. Leder, Ola Mestad innledet om hvem Kontaktpunktet er, hvordan Kontaktpunktet jobber, og hvilke forventninger Kontaktpunktet har i en klage- og meklingssak. Forum for Utvikling og miljø (ForUM), representert ved Siri Luthen og Gunhild Ørstavik, forklarte for bedriftene hvilke forventninger sivilsamfunnet har til bedriftene for at de ikke skal bidra til brudd på menneskerettighetene og OECDs retningslinjer, og til Kontaktpunktet, noe som førte til en livlig diskusjon mellom innlederne.

Gunhild Ørstavik og Siri Luthen fra ForUM
Gunhild Ørstavik og Siri Luthen fra ForUM

Formålet med pilotprosjektet Human Rights Due Diligence, har vært å sette fokus på samt øke bevisstheten om aktsomhetsvurderinger med hensyn på menneskerettigheter hos norske bedrifter som opererer i utlandet. Ut fra bedriftenes tilbakemeldinger har prosjektet økt kunnskapen hos de deltakende bedriftene. Kursrekken har satt fokus på hvor viktig det er med aktsomhetsvurderinger, og de deltakende bedriftene har nå påbegynt eller videreutviklet sine rutiner og bevissthet om temaet.

Menneskerettigheter inngår i OECDs retningslinjer, og er et viktig tema i OECDs kontaktpunkts arbeid. Derfor var det svært gledelig å høre bedriftenes tilbakemeldinger, slik at Kontaktpunktet kan være en mest mulig relevant aktør opp mot både sivilsamfunn og næringslivet. Derfor ønsker Kontaktpunktet en ny runde med workshops for bedrifter det kommende året.

Til slutt vil vi rekke en stor takk til alle deltakere for deres deltakelse i prosjektet, deres engasjement underveis og for deres konstruktive tilbakemeldinger på pilotprosjektet Human Rights Due Diligence.

400x200