Forfatterne vil selv presentere boken på lanseringen, etterfulgt av en interessant paneldebatt rundt spørsmålet: Hva er forventningene til næringslivet, og hvordan skal disse innfris? Arrangementet er åpent for alle. For mer informasjon og påmelding: https://www.facebook.com/events/2147636368878354/

Formålet med boken er å gi relevante aktører brukervennlig kunnskap om FNs og OECD-landenes forventninger om ansvarlig næringsliv og «business and human rights»-agendaen, og å gi norske selskaper, investorer, virkemiddelapparat og norsk forvaltning bedre grunnlag for avgjørelser og strategier på dette feltet.

Næringsliv og menneskerettigheter er et område i rask utvikling både nasjonalt og internasjonalt med hensyn til lover og reguleringer for et ansvarlig næringsliv, og som del av en større kontekst hvor FNs bærekraftsmål står sentralt. Tema for boken er svært aktuelt.

Boken gis ut på Universitetsforlaget.

Frode Elgesem er dommer i Borgarting lagmannsrett og leder av Kontaktpunktet for ansvarlig næringsliv.

 

 

 

Njål Høstmælingen er kjent jurist, konsulent og forsker og har gitt ut flere bøker.