IN_tre dimInnovasjon Norges (IN) nye strategi frem mot 2020 har et klart fokus på bærekraft. Prosjekter som skal motta finansiering fra IN vurderes opp mot tre bærekraftsdimensjoner: økonomi-, miljø- og samfunnseffekter av prosjektet. IN åpner for prioritering av kunder med god forretningsskikk i bedriften og bærekraft i prosjektet, og de forutsetter at kunders og leverandørers virksomhet er basert på høye etiske krav. Kontaktpunktet mener dette er viktige signaler. Videre er det svært positivt at IN trekker frem OECDs retningslinjer som referanseramme for god forretningsskikk. Vi håper det vil bidra til at flere i norsk næringsliv får kunnskap om de nasjonale og globale forventningene til ansvarlig næringsliv og at flere ser mulighetene som ligger i å drive ansvarlig.

Ansvarlig næringsliv står sentralt også i FNs bærekraftsmål frem mot 2030. De kan ikke nås uten et bærekraftig næringsliv, og vi antar at dette vil stå i fokus for en rekke aktører fremover. IN har allerede startet. I deres siste årsrapport står det bl.a: «I 2015 har Innovasjon Norge lagt økt vekt på behovet for bærekraftig og ansvarlig innovasjon, ut fra hensynet til samfunnet og miljøet, men også fordi vi mener de store utfordringene verden står overfor gir nye markedsmuligheter.»

Under overskriften «Bærekraft i alt» står det videre : «Innovasjon Norge skal være pådriver for å fremme innovasjon og utvikling av konkurransedyktige og nye bærekraftige løsninger, samt gi prioritet til prosjekter som fremmer bærekraftig utvikling. Divisjon Bærekraft skal utvikle Innovasjon Norges strategiske arbeid med å styrke næringslivets overgang til en mer bærekraftig økonomi.» i 2015 har IN også «arbeidet med å utvikle verktøy for vurdering av bærekraft. I 2016 skal bærekraft, i form av effekter på samfunn og miljø, beskrives og vurderes i alle finansieringssaker på lik linje med økonomi. Minstekrav til god forretningsskikk må oppfylles for å kvalifisere, og positive effekter på miljøet eller samfunnet blir grunnlag for å prioritere saker.»

Under INs nettside «Bærekraft gir konkurransefortrinn» utdypes dette nærmere.

Der står det bl.a. at deres vurdering av forretningsskikk baserer seg på OECD sine retningslinjer for et ansvarlig næringsliv og FN Global Compact prinsipper.

Kontaktpunktet ser svært positivt på at IN har inkludert OECDs retningslinjer som referanseramme for arbeidet med bærekraft og ansvarlig næringsliv. OECDs retningslinjer dekker som kjent alle områdene innenfor ansvarlig næringsliv. Bedrifter skal i både egen virksomhet og gjennom forretningsforbindelser unngå å medvirke til:
•korrupsjon
•krenkelse av menneskerettigheter
•dårlige arbeidsforhold
•skadevirkninger for forbrukere, lokalsamfunn og miljø.

Innovasjon Norge har rådgivere som kan bistå ved spørsmål om hva de kan tilby og hva de forventer. Kontaktpunktet kan også gi veiledning og informasjon; først og fremst om OECDs retningslinjer. Sammen kan vi bistå norsk næringsliv ta del i de mulighetene som ansvarlighet åpner opp for.