UKhuman-rights-guideStyret har det overordnede ansvaret for at selskapet driver ansvarlig. Styret bør bl.a. ha oversikt over hvilke områder selskapet har/kan ha negativ påvirkning på mennesker, samfunnet og miljøet, og de bør jobbe systematisk med dette. OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv er et rammeverk som styrerepresentanter bør kjenne til. Det finnes flere veiledere for styrer, og det britiske menneskerettighetsinstituttet har nylig publisert en veileder om hvordan styrer kan følge opp slik at selskapet arbeider systematisk på menneskerettighetsområdet.

Veilederen legger opp en fem-trinns-plan for hvordan styrene kan jobbe slik at selskapene identifiserer, reagerer og rapporterer om selskapenes påvirkning på menneskerettighetene. De fem stegene bygger på forventningene i FNs veiledende prinsipper om næringsliv og menneskerettigheter. De er som kjent reflektert i OECDs retningslinjer.

Styrene bør være oppmerksomme på selskapets vesentligste (salient) og mest alvorlige (severe) risikoer på menneskerettighetene, og sørge for at selskapet:

  1. Har en polcy som slår fast deres ansvar for å respektere menneskerettighetene og at det har betydning for selskapets kultur, kunnskapsgrunnlag og daglige drift
  2. Identifiserer og forstår de vesentligste og alvorligste menneskerettighetsrisikoene – Når? Hvor? og Hvordan? kan selskapet ha negativ påvcirkning på noens menneskerettigheter?
  3. Systematisk håndterer de vesentligste og alvorligste menneskerettighetsrisikoene og sørger for avhjelpende midler ved behov – Hva skal selskapet gjøre?
  4. Inkluderer og informerer de berørte partene om selskapets håndtering av menneskerettighetsrisikoene – Hvem er viktige interessenter? Hvordan har selskapet dialog med de ulike gruppene?
  5. Rapporterer om de vesentligste og alvorligste menneskerettighetsrisikoene og hva man gjør med dem – Hva skal man rapportere om? til hvem? Hvordan?

UndUKguide questionser de fem stegene forklares styrets rolle og hvilke faktorer styret bør ha oversikt over. Veilederen har lister med forhold som styremedlemmer bør spørre om, og det kan fungere som en nyttig sjekkliste for styrene. Arbeidet kan avdekke utfordringer som styrene bør være oppmerksomme på. Guiden er laget med tanke på britiske styrer, men har stor overføringsverdi til norske styrerom. På samme nettside som veilederen finnes, er det også en tabell som gir eksempler på ulike risikoer, hvilke menneskerettigheter som står i fare for ikke å bli repektert og hva selskapet kan gjøre for å unngå/redusere dette.

Storbritannias nasjonale menneskerettighetsinstitusjon har også lagd en kort video som forklarer hvorfor næringsliv og menneskerettigheter er viktig.

G20-OECD-CG-Principles-ENG-250-150x210

Vi viser også til OECDs Principles for Corporate Governance er laget for å bidra til god eierstyring og selskapsledelse, samt Global Corporate Governance Forum under IFC som har flere dokumenter om styrets rolle, inkludert dette notatet om interessentdialog.

 

Avslutningsvis viser vi til NHOs veileder «Samfunnsansvar – styrets rolle» som går gjennom HVA samfunnsansvar innebærer, HVORFOR og HVORDAN styret bør jobbe med det. Den inneholder også flere sjekklister som kan være til hjelp for ledelsen når den skal forberede en gjennomgang av dette for styret, samt om styrets rolle.