stock-exchange-913956_640OECD har nå et prosjekt om “Ansvarlig forretningspraksis i finanssektoren” (responsible business conduct in the financial sector). I 2015 – 2016 leder OECD en prosess for å utvikle klarere veiledning til aktører i finanssektoren, herunder minoritetsaksjonærer, om hvordan de kan anvende aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsvirksomhet. Målet er å ferdigstille flere konkrete og praktiske veiledere som bl.a. skal korrespondere med utfordringene finansaktører står overfor, graden av påvirkningskraft selskapene har og skal være tilpasset særtrekk ved finanssektoren.

Prosjektet vil bygge på eksisterende initiativ som Ekvator-prinsippene, UNEP Finance Initiative m.m. Målet er å bygge på og videreutvikle disse initiativene i samarbeid med relevante aktører og  organisasjoner.

Prosjektets mandat legger opp til utstrakte konsultasjoner med flerpartsprosesser. Det er etablert en rådgivingsgruppe, bestående av myndigheter, selskap, initiativene nevnt ovenfor og andre internasjonale organisasjoner. Norge v/Finansdepartementet deltar i denne gruppen, og NBIM inngår som en av 11 representanter fra finanssektoren. Andre finansaktører som deltar er bl.a. ABN Amro, det nederlandske pensjonsfondet APG, samt Credit Suisse. Prosjektet legger stor vekt på at sentrale aktører i finanssektoren må involveres for å sikre eierskap til resultatene, og at det legges til rette for samarbeid og erfaringsutveksling i oppfølgingsarbeidet. Det legges også opp til å utarbeide konkrete eksempler som grunnlag for å se på hovedkategoriene av finansielle tjenester, som:

  • aktiva- og prosjekt-basert finansiering
  • selskapslån (utover aktiva-basert finansiering)
  • kapitalmarkeder (gjelds- og egenkapitaltransaksjoner)
  • ulike typer investeringer, inkludert minoritetseierskap, som pensjonsfond, institusjonelle investorer, passive og aktive investeringsstrategier, indekshandel osv.
  • andre finansielle sektorer tjenester som forbrukslån, forsikring osv.

Prosjektet skal gjennomgå finanssektorens komplekse og sammensatte porteføljer og sette søkelys på hvordan de kan gjennomføre aktsomhetsvurderinger. Målet er å identifisere hva slags virkemidler og metoder som kan benyttes, og hvordan man kan avveie prioriteringer og grad av involvering. Slik skal det konkret anbefales måter å kartlegge, forebygge og begrense faktiske og potensielle negative konsekvenser og dersom det er aktuelt, sette inn avbøtende tiltak.

Det norske kontaktpunktet har tidligere skrevet om planene for dette prosjektet, og vi er, bl.a. i lys av klagesaker mot NBIM, opptatt av disse problemstillingene. Kontaktpunktets leder er invitert til å bidra i prosessen, bl. a. på et ekspertmøte i London 23. oktober, og vi vil legge ut mer informasjon om arbeidet og utkast til veiledere når de er klare for offentlige kommentarer. Inntil videre viser vi til OECDs hjemmesider om prosjektet. Der finner du også kontaktdetaljer til hvem som jobber med dette i OECD.

Vi legger avslutningsvis til at det er mange norske aktører som er opptatt av dette temaet, og Kontaktpunktet deltok i september på et frokostmøte i regi av Norsif (Norsk forum for ansvarlige og bærekraftigeinvesteringer)  der de presenterte sin «Guide til ansvarlige investeringer». Guiden viser på siste side bl.a. til OECDs retningslinjer i oversikten over «nyttige standarder».