FNs forum for næringsliv og menneskerettigheter ble for femte gang arrangert i Genève med 2500 påmeldte fra næringslivet, sivilt samfunn og myndighetene. Norges OECD-kontaktpunkt deltok og gleder seg over økt deltakelse fra bedrifter og norsk tilstedeværelse.

Årets tema var «leadership and leverage: embedding human rights in the rules and relationships that drive the global economy».

I årets Forum (14-16 november) var det særlig fokus på finansinstitusjoner, statlig lederskap og urfolks rettigheter. Blant temaene som ble diskutert var antikorrupsjon, migrasjon, fornybar energi, suksessfulle klageordninger, leverandørkjedeutfordringer, og hvordan inkorporere menneskerettigheter i sammenheng med FNs bærekraftsmål (SDG-ene).

FNs bærekraftsmål
Professor John G. Ruggie, opphavsmann til FNs veiledende prinsipper for menneskerettigheter og næringsliv, fokuserte i sin tale blant annet på at SDG-ene kun kan nås gjennom ansvarlighet, og at det ikke må glemmes.

– Når selskaper respekterer menneskerettighetene i sine egne operasjoner og deres globale leverandørkjeder, genererer de enestående positiv påvirkning for de liv som kanskje trenger fordelene ved bærekraftig utvikling mest, sa han til en fullpakket sal under åpningssesjonen

Ruggie understreket at respekt for menneskerettighetene og ansvarlig næringsliv er nøkkelen for å sikre bærekraftig globalisering, og at dette er noe bedriftene vil ha fordeler av.

Norsk deltakelse
Norge var godt representert på årets Forum, både ved bedrifter som eksempelvis Statoil og KLP, som deltok i paneler, flere sivilsamfunnsorganisasjoner som også organiserte sesjoner (deriblant Galdú og Fokus), Nasjonal institusjon for menneskerettigheter (NIM) og statlige aktører som blant annet UD, Norad, Nærings- og fiskeridepartementet og Finansdepartementet. Janis Bjørn Kanavin fra UD presenterte norsk status for den nasjonale handlingsplanen for oppfølging av FNs veiledende prinsipper.

Kontaktpunktets leder, Ola Mestad, deltok også med et innlegg om klagesaken Jijnjevaerie vs. Statkraft i en av sesjonene om bærekraft og fornybarenergi.

OECDs gir konkrete anbefalinger til selskap
FNs veiledende prinsipper er innarbeidet i OECDs retningslinjer. OECD har også utarbeidet sektorspesifikke veiledninger. Kontaktpunktet ser god nytte av disse.

OECD arbeider for tiden med en veileder for finanssektoren og for tekstil- og skobransjen Sektorveiledere for følgende sektorer er allerede ferdigstilt:

FNs forum viste at det er tydelig behov for konkrete råd og erfaringsutveksling fra OECD på dette området. Norges OECD kontaktpunkt vil arbeide for å spre kunnskap om OECDs sektorspesifikke veiledninger i samarbeid med norsk næringsliv og andre aktører, for eksempel slik vi gjorde 8. november.

Ta kontakt med OECDNCP@mfa.no for mer informasjon.