Kort informasjon om aktøren Norfund er statens fond for næringsutvikling i sør. Norfund er regulert av en egen lov, og er et særlovsselskap eid av Utenriksdepartementet. Norfund blir eier eller gir lån til prosjekter og selskaper i utviklingsland som behøver finansiering.
Målgruppe Norfund er ubundet i den forstand at Norfunds partnere oftest er utenlandske selskaper. Norfund er gjerne partner med norske selskaper, dersom produktene de tilbyr eller prosjektene de søker finansiert er solide og i samsvar med Norfunds strategi.

Norfund yter ikke støtte, men investerer kun på kommersielle betingelser. Norfunds strategi er å investere i agriselskaper, finansinstitusjoner (banker og mikrofinans) og SME investeringsfond, samt ren energi-prosjekter. Geografisk er Norfunds strategi orientert mot sørlige og østlige Afrika, landene i Mekong-området i Asia samt sentral-Amerika.

Hva slags krav og forventinger stilles om ansvarlighet
  • Norfund har en eksklusjonsliste for aktiviteter og virksomheter som aldri vil finansieres. Denne er harmonisert med andre utviklingsinvestorer (development finance institutions) i Europa.
  • Norfund risikoklassifiserer prosjekter som A, B eller C, der A har høyeste grad av risiko.
  • Før investeringer gjennomføres kreves sosial- og miljøvurderinger. For de fleste prosjekter innebærer dette at en konsekvensanalyse (ESIA) gjennomføres. (Unntatt dette kravet er av og til B-prosjekter og normalt alltid C-prosjekter).
  • Alle relevante lisenser være på plass, likeledes mitigeringsplaner for å håndtere negative forhold, samt tilfredsstillende budsjetter og personale for å implementere planene.
  • Dersom prosjektvurderinger avdekker gap mellom faktisk praksis og IFC standardenes krav, kan Norfund kreve at det utformes en aksjonsplan (ESAP) før investeringen gjennomføres og som blir et arbeidsverktøy for oppfølging av sosial og miljøstandard i selskapet.
  • IFC Performance Standard og ESAP gjøres alltid juridisk bindene for selskapene som finansieres gjennom låne- eller aksjonæravtale. Unntaket er investeringer med veldig lav risiko (kategori C), her kreves normalt kun overholdelse av landenes egne lover og regler.
  • Denne måten å vurdere risiko og stille krav er harmonisert blant alle de europeiske DFIene (Development Finance institutions).
På hvilket tidspunkt i prosessen stilles hvilke krav? Det stilles krav til at hver investering må være vurdert i forhold til IFC Performance Standards. Norfund har aller mest innflytelse og makt før investering gjennomføres, og mye av arbeidet med ESG skjer i forkant av investering for å sørge for at de rette planene, rekrutteringene og budsjettene er på plass. Norfund gir veiledning knyttet til de ulike investeringene.

Ved investeringer gjennom egenkapital, skjer mye av arbeidet før investeringstidspunktet. Etter investering er gjennomført, skjer arbeidet gjennom styredeltakelse og eieroppfølging.

Ved investeringer gjennom lån, kan de ulike låneutbetalingene ha knyttet ulike ESG-krav til seg (visse miljø- og sosiale tiltak/forbedringer må være oppfylt før neste låneutbetaling vil forekomme).

Forventninger om standarder for ansvarlig næringsliv
Nettside med mer informasjon Norfund sin hjemmeside.