Kort informasjon om aktøren Med hensyn til Norads bistand som går til næringsutvikling, går hovedsakelig midlene som deles ut via Norads støtteordninger til norske og internasjonale organisasjoner og bedrifter som deltar i utviklingssamarbeidet og utdannings- og forskningsinstitusjoner som produserer ny kunnskap om utvikling og bistand.

Tilskudd gis til bedrifter under tilskuddsordningen «Bedriftsstøtte for Næringsutvikling» for å redusere risiko i forkant av en investeringsbeslutning. Dette inkluderer støtte til forundersøkelser, partnersøk, prøveproduksjon, opplæring av lokalt ansatte, styrking av lokale leverandører og lokale infrastrukturinvesteringer.

Tilskuddsordningen er ubundet, og skal tilby fleksibel støtte for å redusere kommersiell risiko for investorer og dermed bidra til flere levedyktige etableringer og bedriftsutvidelser i utviklingsland.

Målgruppe Tilskuddsordningen gir støtte til bedrifter som kan dokumentere vilje og evne til å skape arbeidsplasser i utviklingsland gjennom bærekraftige investeringer. Ordningen har som formål å bidra til arbeidsplasser i prioriterte utviklingsland gjennom levedyktige bedriftsetableringer og bedriftsutvidelser.
Hva slags krav og forventninger stilles om ansvarlighet
  • Tilskuddsmottakere skal ha etiske retningslinjer for sin forretningsvirksomhet på plass. Minimumskrav for slike retningslinjer er nedfelt i «Guidelines for the preparation of ethical guidelines for Norad grant recipients». Disse er obligatoriske.
  • Dokumentasjon skal fremlegges om hvordan tilskuddsmottaker planlegger å håndtere finansiell og ikke-finansiell risiko. Risikohåndtering skal inkludere de mest åpenbare risikofaktorer som kan påvirke resultatoppnåelsen.
  • Tilskuddsmottaker skal identifisere eventuelle vesentlige risikofaktorer som kan virke negativt på de tverrgående hensynene, og analysere og håndtere disse gjennom hele tiltakssyklusen.
  • De fire obligatoriske tverrgående hensyn i norsk utviklingssamarbeid er miljø, likestilling, anti-korrupsjon og menneskerettigheter. Det skal utføres risikovurderinger i alt utviklingssamarbeid. Risikovurderingen skal skaleres etter prosjektets størrelse og varighet. Dette fremgår blant annet i Ordningsregelverk «Bedriftsstøtteordning for næringsutvikling i utviklingsland».
  • I henhold til FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter forventes det at virksomheter har systemer på plass for å avdekke, redusere og redegjøre for hvordan de håndterer sine negative virkninger, samt hvordan de avbøter på eventuelle negative virkninger som de har forårsaket eller bidratt til. Norad forventer at bedriftsprosedyrer på dette området er i tråd med FNs veiledende prinsipper for menneskerettigheter og næringsliv og OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper.
  • Det stilles krav allerede i søknaden, deretter videre i de ulike fasene av en prosjektsyklus, inkludert i endelig rapportering.
Forventninger om standarder for ansvarlig næringsliv
Nettside med mer informasjon Norad sin hjemmeside.