Kort informasjon om aktøren Innovasjon Norge (IN) skal bidra til nyskaping i næringslivet, utvikling i distriktene og utvikling av konkurransedyktige norske bedrifter. Innovasjon Norge profilerer norsk næringsliv og Norge som reisemål. IN har over 40 oppdragsgivere: seks departementer, fylkeskommunene og fylkesmennene. INs finansieringstjenester består av lån, tilskudd og garantier, eller en kombinasjon av disse. Eksempel på dette er etablerertilskudd, finansiering i forbindelse med forsknings- og utviklingskontrakter, miljøteknologitilskudd, innovasjonslån/risikolån og lavrisikolån.

Som en global organisasjon er IN representert i rundt tretti land. I land der IN ikke er representert med eget kontor, drar vi veksel på større internasjonale nettverk gjennom Norges ambassader. I tillegg er vi representert i alle norske fylker. Rådgivere i nærmere 30 land («utekontorene») tilbyr sin kompetanse og sine lokale nettverk til norske bedrifter med internasjonale ambisjoner. De kan den lokale forretningskulturen og kan hjelpe med å «åpne dører». Målet er at bedriftene utnytter internasjonale markedsmuligheter, realiserer sitt vekstpotensial og raskere oppnår kommersielle resultater. Innovasjon Norge har også et særoppdrag knyttet til å synliggjøre Norge som merkevare for utenlandsk næringsliv, investorer og utenlandske turister. Vi bidrar også til å fremme norsk næringsliv internasjonalt gjennom delegasjonsreiser, messer og andre offentlige oppdrag.

Målgruppe Innovasjon Norge leverer tjenester til bedriftskunder i ulike bransjer i ulike faser og med ulike ambisjoner. Innovasjon Norge finansierer ikke løpende drift, men omstillings- og innovasjonsprosjekter med høy risiko. Vi deler risiko med bedriftseiere, investorer og banker. Det gjør at våre kunder gjennomfører innovasjonsprosjekter som ellers ikke ville blitt noe av, at prosjektene blir store nok eller gjennomføres raskt nok til at kunden lykkes i markedet.
Hva slags krav og forventninger stilles om ansvarlighet
  • Bedrifter som mottar tjenester skal unngå å medvirke til korrupsjon, krenkelse av menneskerettigheter, dårlige arbeidsforhold eller skadevirkning for forbrukere, lokalsamfunn og miljø både i egen virksomhet og gjennom forretningsforbindelser.
  • Skade skal unngås (reduseres) gjennom forebygging og håndtering.
  • Bedrifter skal gjennomføre aktsomhetsvurderinger og involvere interessenter (interessentdialog).
  • Bedriftene skal kjenne til relevante rammeverk og beste praksis i egen sektor/verdikjede.
Forventninger om standarder for ansvarlig næringsliv
Nettside med mer informasjon Innovasjon Norge sin side om ansvarlig næringsliv.