Kort informasjon om aktøren Norges forskningsråd er myndighetenes sentrale rådgiver i forskningspolitiske spørsmål, og fordeler årlig midler til forskning og innovasjon. Forskningsrådet arbeider for økt internasjonalt samarbeid og økt deltakelse i EUs forskings- og innovasjonsprogram. Forskningsrådet skaper møteplasser for og dialog mellom forskere, brukere av forskning og aktører som finansierer forskning.

Forskningsrådets hovedstrategi for 2015-2020, Forskning for innovasjon og bærekraft, tar utgangspunkt i to overordnede samfunnsutfordringer: Samfunnet må bli mer innovativt, både i privat og offentlig sektor, og mer bærekraftig på alle områder. Forskningsrådets bærekraftstrategi synliggjør hvordan Rådet vil følge opp bærekraftsagendaen og bidra til å nå FNs bærekraftsmål.

Et sentralt mål for Forskningsrådet er å bidra til økt verdiskaping i næringslivet. Dette skal skje gjennom å styrke evnen til omstilling i norsk økonomi, øke konkurranseevnen i nytt og eksisterende næringsliv, og bedre kunnskapsoverføringen mellom FoU-institusjoner og næringsliv.

Målgruppe Forskningsmidlene som blir fordelt via konkurransearenaene til Forskningsrådet, kan gå til kvalifiserte forskningsmiljøer, bedrifter og offentlige virksomheter. Aksjonsområdet er både regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Forskningsrådet har ansvar for alle fag- og disiplinområder og alle tema- og samfunnsområder, alt fra grunnleggende forsking til forskningsbasert innovasjon og kommersialisering.
Hva slags krav og forventinger stilles om ansvarlighet Når programmer og aktiviteter i Forskningsrådet lyser ut midler, bruker de standardiserte søknadstyper. Den viktigste søknadstypen for bedrifter er Innovasjonsprosjekter i næringslivet. Formålet med prosjektene er å utløse FoU-aktivitet i næringslivet som spesielt bidrar til innovasjon og bærekraftig verdiskaping.

Prosjekter finansiert av Forskningsrådet skal holde høy forskningsetisk standard og følge grunnleggende prinsipper for forsker-, forskningsetikk og forskningsskikk. Forskningsinstitusjonene skal sikre at forskningen deres skjer i henhold til anerkjente forskningsetiske normer. For en konkretisering viser Forskningsrådet til De nasjonale forskningsetiske komiteenes generelle og fag-/temaspesifikke forskningsetiske retningslinjer, samt The European Code of Conduct for Research Integrity – report from Science Europe.

De nasjonale forskningsetiske komiteenes generelle etiske retningslinjer har et eget punkt om samfunnsansvar. Her framgår det at forskere har et selv­stendig ansvar for at forskningen vil kunne komme forskningsdeltakere, relevante grupper eller samfunnet til gode, og for å unngå at den gjør skade. Beslutninger om forskning skal ta hensyn til kunnskap om at utvikling av et forskningsfelt kan føre til etisk uakseptable konsekvenser for enkelt­mennesker, dyr, samfunn eller miljø.

Når programmer og aktiviteter i Forskningsrådet lyser ut midler, bruker de standardiserte søknadstyper. Den viktigste søknadstypen for bedrifter er Innovasjonsprosjekter i næringslivet. Formålet med prosjektene er å utløse FoU-aktivitet i næringslivet som spesielt bidrar til innovasjon og bærekraftig verdiskaping. I søknader om innovasjonsprosjekter i næringslivet skal søkeren i prosjektbeskrivelsen redegjøre for etikk, miljøkonsekvenser og samfunnsøkonomisk nytte utover nytten for bedriftspartnerne.

Enkelte aktiviteter i Forskningsrådet arbeider proaktivt med å fremme ansvarlig forskning og innovasjon (RRI, Responsible Research and Innovation). Dette gjøres blant annet i de store teknologiprogrammene innenfor bioteknologi, nanoteknologi og IKT. RRI er også en viktig dimensjon i EUs rammeprogram for forskning, Horisont 2020.

Forskningsrådets strategi for bærekraft (2017) slår fast at Forskningsrådet vil ta i bruk bærekraft som en dimensjon under vurderingen av prosjektsøknader på relevante områder.

Prosjekter som får bevilgninger fra Forskningsrådet følges opp gjennom framdrifts- og sluttrapportering. Forskningsrådets generelle kontraktsvilkår slår fast at prosjektansvarlig plikter å følge gjeldende lover og forskrifter, annen offentlig regulering, etiske retningslinjer, samt anerkjente kvalitetsstandarder og normer for god forskningsskikk.

Forventninger om standarder for ansvarlig næringsliv
Nettside med mer informasjon Forskningsrådets nettside.