Kort informasjon om aktøren Eksportkreditt (EK) yter lån på vegne av den norske stat, med formål om å tilby konkurransedyktig, effektiv og tilgjengelig finansiering til kunder av norske eksportører. Selskapet eies av Nærings- og fiskeridepartementet (NFD).
Målgruppe Lån tilbys kjøpere av varer og tjenester fra norske eksportører. Kundemassen er global, og selskapet markedsfører sine tjenester både overfor norske eksportører og dere potensielle kunder. Lånene er langsiktige og finansierer anskaffelse av kapitalvarer og tjenester fra eksportørene.
Hva slags krav og forventinger stilles om ansvarlighet
  • Risikovurderinger av sosiale (inkludert menneskerettigheter) og miljømessige forhold kreves for alle transaksjoner. Disse vurderinger brukes til å klassifisere prosjekter som A, B eller C, der A har høyeste grad av risiko.
  • A-klassifiserte prosjekter må ha en godkjent miljømessige og sosiale konsekvensutredning (ESIA – Environmental and Social Impact Assessment) som offentliggjøres minst 30 dager før utbetaling av lån. I tillegg kreves en ESAP (Action Plan) om hvordan identifisert risiki skal håndteres, som brukes til oppfølging av prosjektet. EK vil foreta en befaring, og tilknyttede anlegg vil også bli evaluert.
  • For B-klassifiserte prosjekter krever EK tilstrekkelig dokumentasjon på hvordan miljømessig og sosial påvirkning indentifiseres og håndteres. Informasjon om prosjekter offentligjøres. For C-klassifiserte prosjekter stilles det i utgangspunktet ikke særlige krav til miljø og sosiale forhold.
  • Ved søknad om finansiering må eksportør og/eller kunde samtidig levere dokumentasjon i form av blant annet; spørreskjema og policy/prosedyrer. For A- eller B-prosjekter må det også leveres en konsekvensvurdering for miljø og sosiale forhold (ESIA – Environmental and Social Impact Assessment, ESIA) samt tiltaksplan (ESAP – Environmental and Social Action Plan). De faktiske oppfølgingskravene vil deretter bli stilt av EK.
  • Implementering av tiltak, f.eks. etablere policy og rutiner samt konkrete HMS-tiltak, skal gjøres etter en avtalt milepælsplan. Slike milepæler kan f. eks. være ved lånets utbetaling og i lånets nedbetalingstid.
Forventninger om standarder for ansvarlig næringsliv
Veiledning Det gis generell veiledning om krav og prosesser på Eksportkreditt Norges nettside om samfunnsansvar. Det gis videre prosjektspesifikk veiledning til eksportører, kunder og andre parter i arbeidet med den enkelte transaksjon.
Nettside med mer informasjon Eksportkreditt Norge sin side om samfunnsansvar.