OECDs kontaktpunktordning gir enkeltindivider, lokalsamfunn og organisasjoner et sted å klage når de mener selskaper har opptrådt i strid med retningslinjene for ansvarlig næringsliv. Det gjør OECDs retningslinjer unike.

Kontaktpunktet behandler klager mot norske selskaper og selskaper med virksomhet i Norge.

Klageprosessen er ikke-rettslig. Kontaktpunktet tilbyr dialog og mekling mellom partene, og målet er å komme frem til en felles løsning. Saksbehandlingen skal være upartisk, forutsigbar, rettferdig og i tråd med retningslinjene. Sakene behandles i henhold til prosedyrene i OECDs retningslinjer.

Klagesaker fra A til Å

 
Innledende vurdering
 
Mekling eller utredning
 
Slutterklæring
 
Oppfølging

Mekling i pandemiens tid

DIGITAL MEKLING: Fra venstre: riksmekler Mats Ruland og Knut Kaasen, professor ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo.

Pandemien påvirket i stor grad møteformen også i 2021, inkludert for mekling. Kontaktpunktet startet mekling i en klagesak tidlig i 2021, med flere parter i ulike regioner og tidssoner. Det var ikke mulig med fysiske møter, og meklingen ble gjennomført via Zoom.

 

Mange kontaktpunkt har gjennomført digital mekling under pandemien, og kontaktpunktene har utvekslet erfaringer og lært av hverandre. Norges kontaktpunkt har erfart at digital mekling er krevende, men med god teknisk hjelp og profesjonelle meklere og oversettere kan man få det til å fungere på en god måte – på tvers av språk, tidssoner og motstridende meninger.

Eksterne meklere – ny praksis

Kontaktpunktet trekker i økende grad på ekstern ekspertise for å mekle mellom partene i klagesakene som er til behandling. Det er ofte komplekse saker og det kan være en fordel med erfaring fra mekling og med problemstillingene som tas opp i klagene.

Gjennom et uformelt samarbeid med Riksmekleren har Kontaktpunktet trukket inn riksmekler Mats Ruland og mekler Nils-Henrik von der Fehr. Kontaktpunktet har også hentet inn internasjonale eksperter til å mekle i enkeltsaker.

OECD har i løpet av 2021 opprettet en egen ressursbase, der profesjonelle meklere kan melde sin interesse og bistå i meklingen for ulike lands kontaktpunkt.

 
Seminar om klagesaker