Den tredje hovedoppgaven til Kontaktpunktet er å samarbeide og dele beste praksis med OECD og de 50 kontaktpunktene i andre land.

Det er avgjørende for tilliten til kontaktpunktordningen at flernasjonale selskaper møter like krav og forventninger, uansett hvilket OECD-land de har røtter i.

Kontaktpunktene har imidlertid ulik organisering, ressurstilgang og status som utfordrer det prinsippet.

Deltakelse på internasjonale møter

MØTES JEVNLIG: Kontaktpunktene møtes jevnlig hos OECD i Paris – her fra et møte 2019.

En av Kontaktpunktets viktige oppgaver er å samarbeide med de 50 OECD-kontaktpunktene i andre land, og delta på OECDs forum og møter om ansvarlig næringsliv. I 2021 ble slike møter avholdt digitalt på grunn av koronapandemien. Kontaktpunktet hadde likevel glede av å delta på flere internasjonale arrangementer.

OECDs internasjonale forum for ansvarlig næringsliv

Rekordhøy deltakelse

 

Forumet samler ledende aktører fra næringsliv, akademia, fagforeninger, sivilt samfunn og myndigheter, for å dele beste praksis og ny utvikling på området ansvarlig næringsliv. Forumet ble avholdt digitalt i juni 2021 og hadde rekordhøy deltakelse med over 2500 deltakere.

Sentrale tema for årets forum var hvordan ansvarlig næringsliv kan være nøkkelen til en bærekraftig fremtid i en verden som er i stadig endring. En rekke virksomheter delte beste praksis på sitt arbeid med aktsomhetsvurderinger. Det ble avholdt flere sesjoner om kontaktpunktenes arbeid, der sekretariatsleder Cathrine Halsaa ledet en sesjon om kontaktpunktenes rolle for å fremme ansvarlig næringsliv.

Nordisk-baltisk samarbeidsmøte

Godt etablert nettverk

 

Hvert år møtes de nasjonale kontaktpunktene i nettverket for nordisk-baltiske kontaktpunkt. I 2021 var det danske kontaktpunktet vertskap for denne konferansen som måtte holdes digitalt på grunn av koronapandemien

Gruppen har etablert seg som et tillitsbasert forum for utveksling av konkrete problemstillinger, som hvordan best gi råd til næringslivet om aktsomhetsvurderinger, samt metoder for å bidra til vellykket håndtering av klagesaker.

Tema for årets møte, som ble avholdt digitalt, var erfaringer med håndtering av klagesaker under koronapandemien, og særlig fordeler og ulemper med digital mekling. Det belgiske kontaktpunktet bidro med erfaringer fra sin digitale meklingsprosess. Den internasjonale utviklingen med lovpålagte aktsomhetsvurderinger, gjennom nasjonale og internasjonale reguleringer, ble også drøftet. Det norske Kontaktpunktet presenterte sin kartlegging av norsk næringslivs kjennskap til OECDs retningslinjer og Kontaktpunktet, som er omtalt i Kontaktpunktets årsrapport for 2020.

____________

Foto øverst:
FYSISK MØTE: Fra venstre Barbara Bijelic fra OECD, Cecilie Meciah Haugen Ngwenya og Linda Nielsen fra Danmarks kontaktpunkt, Henning Kloster-Jensen, Norges utenriksdepartement, Cathrine Halsaa, Norges kontaktpunkt, Jakob Kiefer, Sveriges Utenriksdepartement. Dette bildet er fra møtet i 2019.

Fagfellevurdering av Irlands kontaktpunkt

Viktig læringsverktøy

 

En viktig ressurs for å bidra til funksjonell likhet mellom kontaktpunktene er fagfellevurderinger av de enkelte kontaktpunkt, såkalte «peer reviews». Høsten 2021 deltok kontaktpunktmedlem Beate Ekeløve-Slydal og Åse Sand fra sekretariatet i fagfelleteamet for vurdering av Irlands kontaktpunkt. Det spanske og tsjekkiske kontaktpunktet var også del av teamet, sammen med representanter for OECDs sekretariat. Disse møtte Irlands kontaktpunkt og dets interessenter 27. og 28. oktober 2021 i Dublin.

Under fagfellevurderingene skal teamet vurdere hvordan kontaktpunktet fungerer, og om det opererer i tråd med kjernekriterier for kontaktpunktordningen – det vil si synlighet, tilgjengelighet, åpenhet og ansvarlighet. Teamet ser også på om kontaktpunktets klagebehandling er upartisk, forutsigbar, rettferdig og i samsvar med OECDs retningslinjer.

Fagfellevurderingsprosessen er et viktig læringsverktøy for kontaktpunktet som blir vurdert, men også en svært interessant og lærerik prosess for kontaktpunktene som er del av teamet.

___________

Foto øverst:
FAGFELLEVURDERING: Fagfelleteamet snakker med ulike interessenter i løpet av prosessen, her i telefonsamtale med part i en klagesak relatert til DR Kongo. Fra venstre: Aize Azqueta, Spanias kontaktpunkt, Ludmila Hyklova, Tsjekkias kontaktpunkt, Nicolas Hachez og Emily Halstead, begge fra OECDs sekretariat.

Oppdatering av OECDs retningslinjer?

OECD igangsatte i 2021 en prosess for å sikre at retningslinjene fortsetter å være den ledende standarden for ansvarlig næringsliv. Den såkalte «stocktaking»-prosessen har som mål å kartlegge nyere utvikling når det gjelder ansvarlig næringsliv, de viktigste måloppnåelsene, utfordringene for retningslinjene og den unike klagemekanismen som kontaktpunktordningen representerer, i tillegg til den internasjonale konteksten retningslinjene opererer i.

Statusprosessen har vært gjenstand for en internasjonal åpen høring, med innspill fra en rekke aktører, også norske – herunder organisasjoner som representerer arbeidslivets parter, sivilt samfunn og internasjonale organisasjoner som ILO, FN og GANHRI (den globale organisasjonen for nasjonale menneskerettsinstitusjoner).

Gjennom dette arbeidet har OECD kartlagt styrkene til retningslinjene og kontaktpunktordningen, utfordringer og mangler i forhold til internasjonal utvikling, og potensialet for forbedringer.

Tre temaer har vært særlig sentrale i prosessen:

  1. Er retningslinjene relevante og dekkende for alle områder for ansvarlig næringsliv – «fit for the issues»?
  2. Er kontaktpunktordningen i stand til å fremme retningslinjene og håndtere klager – «institutionally fit»?
  3. Er retningslinjene og OECDs arbeidsgruppe for ansvarlig næringsliv – WPRBC – i stand
    til å plassere seg i sentrum av den internasjonale utviklingen på ansvarlig næringsliv – «fit for implementation»?

Prosessen vil fortsette gjennom hele 2022.