Modellen illustrerer aktsomhetsvurderinger som en kontinuerlig prosess gjennom hele virksomhetens levetid

OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper forventer at selskap gjennomfører aktsomhetsvurderinger. Målet er å kartlegge om selskap bidrar til risiko på mennesker, samfunn og miljø,og hvordan skade og negativ effekt håndteres, følges opp og kommuniseres utad. Selskap skal se på risiko forårsaket både av egen virksomhet og gjennom forretningsforbindelser eller i leverandørkjeden.