En av Kontaktpunktets viktigste oppgaver er å fremme OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper som et effektivt verktøy for å hindre overtramp.

Retningslinjene er nemlig mer enn fine ord. De utgjør et praktisk verktøy som kan hindre at norske bedrifter trår feil i møtet med mennesker, samfunn og miljø i sin internasjonale virksomhet.

Kontaktpunktet driver utstrakt informasjonsarbeid og veileder norske bedrifter og andre interessenter i hvordan de kan oppfylle kravene i OECDs retningslinjer, blant annet gjennom aktsomhetskurs og sektorspesifikke veiledere.

 
Aktsomhet er en investering
 
Undersøkelse avslører store mangler

Annerledesåret 2020

Kontaktpunktet har hatt fokus på å opprett­holde og styrke rollen som rådgiver og på­driver i et krevende år. For regjeringen for­venter ansvarlig næringsliv også i krisetid.

 

Koronakrisen er selve lakmustesten for bedrifters aktsomhetsarbeid; en ny risikofaktor, som rammet brått og bredt, og utfordret alle områder omfattet av OECDs retningslinjer. Det gjorde at etterspørselen etter råd økte. I Kontaktpunktet har vi derfor gjort en betydelig innsats for å omstille oss, og levere råd og veiledning digitalt.

Kontaktpunktet ble i løpet av året invitert til flere digitale fellesmøter med næringslivsaktører, og ga løpende veiledning til enkeltbedrifter. Kontaktpunktet har også arrangert flere webinarer.

Still krav i krisepakkene

Regjeringen må sikre at koronakrisen ikke blir et tilbakeskritt for bærekraftsagendaen, og bruke muligheten til å gi den et kraftig dytt frem ved å stille krav om ansvarlighet i krise­ pakkene.

Det var budskapet i et brev til regjeringen i mai 2020, der Kontaktpunktet anmoder om å tydeliggjøre forventninger til at mottakere av krisepakker. Kontaktpunktet mener også det burde få konsekvenser om mottakere av støtten ikke etterlever prinsippene om ansvarlighet, slik de er beskrevet i OECDs retningslinjer.

– Ansvarlighet er en forutsetning for å nå bærekrafts- målene. Nå er det krisetider. Næringslivet er hardt rammet og mange norske bedrifter kjemper for å overleve. I krisetid er prinsippene viktigere enn noensinne, fordi risikoen er større, påpeker Frode Elgesem, leder av Kontaktpunktet.

LO og Forum for utvikling og miljø ga sin tilslutning til Kontaktpunktets anmodning. NHO uttrykte også støtte til Kontaktpunktets oppfordring til regjeringen om at koronakrisen ikke må bli et tilbakeskritt for bærekraftsagendaen og at det må gjøres klart at man har forventninger om ansvarlighet til mottakerne av krisepakkene. Kontaktpunktets anmodning til regjeringen førte ikke fram.

Seminarer, webinarer og workshops

 
Seminar: Er norske selskaper i front?
 
Webinar: Ansvarlig næringsliv i koronakrisen
 
Workshop: Samstemte råd fra staten må til

Utadrettet virksomhet

 
Kontaktpunktet er en stemme som blir lyttet til når politikk utformes
 
Økt etterspørsel etter kompetanse
 
EU, FN og OECD må snakke samme språk
 
Kontaktpunktordningen: Viktig driver for ansvarlig næringsliv
 
Evaluering publisert av OECD Watch: Et velfungerende kontaktpunkt

Informasjonsmateriell

 
Informasjonsfilm om OECDs retningslinjer
 
Sektorveiledere – Nyttige verktøy for ulike bransjer
 
Medieomtale