Gurria GFNedenfor følger noen overskrifter og hovedinntrykk fra to dager med paneldebatter, diskusjoner og innlegg. Mange engasjerte mennesker, inkludert fra Kontaktpunktet, var samlet i Paris 8. – 9. juni.

«Multilateralism is back!»
Dette uttalte OECDs generalsekretær Gurría i sin åpningstale og siktet til momentum knyttet til FNs bærekraftsmål og klimamålene. Næringslivet er viktige aktører for å nå disse, og Gurría viste til at flere investorer nå stiller krav til at selskap oppfyller standarder om ansvarlighet, inkludert OECDs retningslinjer. Han sa at det har aldri vært mer oppmerksomhet og kunnskap om ansvarlighet, men at det er ikke nok. Nå må vi også «act on it».

«MNE Guidelines are 40 – but no midlife crisis»
OECDs retningslinjer ble gjennomgående lagt til grunn for sesjonene og nevnt av mange, herunder at de blir 40 år i juni. De anses fortsatt relevante – ingen «midtlivskrise».

«Transparency & Teeth»

Denne sesjonen la vekt på utvikling mot mer åpenhet og mer lovregulering på området. Presentasjon av Storbritannias Modern Slavery Act (2015), USAs lovendring som hindrer import av varer som det er rimelig sannsynlig er produsert ved tvangsarbeid, lovforslaget i Frankrike om obligatorisk aktsomhetsvurderinger («due diligence») for større selskap og deres leverandørkjeder, samt referat fra ILOs konferanse samme uke der man har bestemt å se på behovet for ny ILO-konvensjon om forholdene i leverandørkjeder. Dette kommer i tillegg til lovregulering vedr. korrupsjon, åpenhet/rapportering, samt offentlige anskaffelser. Sivilt samfunn gjentok behovet for egen traktat om ansvarlig næringsliv, mens andre, herunder EU, viste til fordelene med en «smart mix» av tiltak.

«The Positive Power of the Purse»
Det var var to sesjoner om hvordan finansaktører kan bruke sin innflytelse for å fremme ansvarlig næringsliv. Kamil Zabielski  fra GIEK  var eneste norske paneldeltaker under hele GF og fikk frem hvordan GIEK jobber med ansvarlighet. NBIM fikk honnør fra UNI Global Union for sitt «forventningsdokument» om menneskerettigheter og la  vekt på at det var viktig at investorer hadde fokus på respekt for menneskerettigheter. Aviva representerte investorsiden og viste til prosjekt i PRI (Principles for Responsible Investment) som skal hjelpe investorer se hen til og bruke uttalelser fra klagesaker behandlet av nasjonale kontaktpunkt. Det var også interessant å høre hvordan Nordea jobber internt, bl.a. med å inkludere ESG-faktorer inn i sine investeringer og evalueringer.

Oxfam you tube«Responsible businesses pay reasonable tax»
Ofte tenker man ikke på skatt som et CSR-tema, men det er som kjent dekket i OECDs retningslinjer (kap 11), og GRI (Global Reporting Initiative) har hatt fokus på dette i sin bærekraftsrapportering i mange år. De fortalte at mange selskap nå rapporterer på skatt i tråd med GRI4, så det er mye tilgjengelig informasjon. Også PRI (Principles for Responsible Investment) la vekt på åpenhet og rapportering. Dersom et selskap ikke er villig til å være åpen om skatt, bør det være en varsellampe for investorer. Videre bør en investor se på om selskapets fortjeneste stammer fra reell verdiskaping eller bare fordi man har klart å unndra skatt. Sivilt samfunn (v/Oxfam) la vekt på at en rekke selskaper ikke betaler skatt til vertsland der verdiene skapes ved å utnytte svakheter i nasjonale og internasjonale skatteregler. Vertslandet får derfor mindre skatt, og mindre penger til å bruke på tjenester til sine borgere. Budskap var at et ansvarlig selskap betaler rimelig skatt. De bør ikke bare følgen lovens ordlyd, men også følge lovens formål («spirit»). Oxfams you tube video om skatteunndragelse ble vist til alvorspreget humring.

Kontaktpunktet syns det var flott å se representanter fra norsk sivilt samfunn, investorer, myndighetsiden. Ta gjerne kontakt dersom du ønsker mer informasjon fra noen av sesjonene eller om OECDs arbeid vedr. ansvalrig næringsliv..

Nyttige linker og bakgrunnsdokumenter:
Programmet til forumet med informasjon om paneldeltakerne

Bakgrunnsnotat til åpningssesjonene, inkludert det som omtales nedenfor under overskriftene «Transparency & Teeth» og «The Positive Power of the Purse».
Bakgrunnsnotat om sesjon om beskyttelse av menneskerettigheter i leverandørkjeden
Bakgrunnsnotat om sesjonen: Aligning fiduciary duty and responsible business conduct in institutional investment
Bakgrunnsnotat om sesjonen om de nasjonale kontaktpunktene
Bakgrunnsnotat om sesjonen om megasporting events
Bakgrunnsnotat om sesjonen om «Access to medicine»

Opptak fra alle sesjonene dag 1 og dag 2.